Naruto, Kakashi, And Gara Mini Figures!

  • Sale
  • Regular price $6.99


A figure of either Naruto, Kakashi, or Gara